Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Aktuální opatření ve vztahu ke sportu

Aktuální opatření ve vztahu ke sportuAktualizace 28. května 2021

 

V návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 28. 5. 2021 č. j. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN, kterým došlo k omezení obchodu a služeb s účinností od 31. 5. 2021 (dále jen „MO služby“) si tímto dovolujeme sdělit výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s.

 

V návaznosti na shora uvedené mimořádné opatření MZČR došlo k úpravě omezení souvisejících se sportem, a to k dalšímu rozvolnění možnosti využití sportovišť.

 

Na základě MO služby dochází s účinností od 31. 5. 2021 00:00 hodin do odvolání k níže uvedeným omezením.

 

Dle čl. I odst. 4 písm. a) MO služby platí, že se omezuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupná veřejnosti, s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, s výjimkou dětí mladších 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17, a dále:

 

 

        i)   v případě skupinových lekcí mezi sebou osoby dodržují rozestupy alespoň 2 metry

 

    ii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu sčerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu.

 

Dle čl. I odst. 4 písm. b) MO služby současně platí, že se omezuje provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), tak, že:

 

        i)   provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než je 1 osoba na 15 m2 vodní plochy a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti,

 

    ii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasáváným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika ) bez recirkulace vzduchu,

 

      iii)   provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,

 

      iv)   návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti; s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokážou, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17;

 

      v)   osoby ve vnitřních prostorech umělých koupališť nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou vstupních hal, komunikačních chodeb, šaten, převlékáren, klidových zón a odpočíváren, kde bude k ochraně dýchacích cest (nos, ústa) použit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky apožadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,

 

Dále je pak v čl. I odst. 14 MO služby stanoveno, že se omezují spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 75 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 150 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; osoby účastné akce nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a v případě přítomnosti více než 10 osob musí prokázat, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17, a po celou dobu akce používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak; uvedené podmínky se nevztahují na:

písm. d) - sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, kterou lze organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek podle bodu 4 písm. a) (viz výše) a mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to vrozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy; účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy:

 

       i)   prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17, nebo

 

      ii)   prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

 

      iii)   doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test nastanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

 

      iv)   podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.

 

Dle v čl. I odst. 16 MO služby jsou rovněž stanoveny podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 10 osob:

 

       a)   účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti,

 

     b)  účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor,

 

 

Dle v čl. I odst. 17 MO služby jsou dále stanoveny podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

 

       a)   osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 

       b)   osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 

     c)   osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo

 

              i)   od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

 

             ii)   od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

 

              iii)   od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

 

      d)    osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

Ze shora uvedené textace MO služby vyplývá dle mého názoru následující.

 

  1. Profesionální sport (sport vykonávaný osobami v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti) je umožněn ve vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez stanoveného limitu společně sportujících osob.
  2. Organizovaný sport (amatérský) je umožněn v počtu max. 30 osob (příprava) na venkovních sportovištích, resp. max. 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu na vnitřních sportovištích. V příslušném ustanovení MO služby se v případě skupinových lekcí uvádí povinnost dodržovat rozestupy 2 m, což by se s přihlédnutím k předchozímu vývoji uvolňování nemělo týkat kolektivních sportů, neboť ty byly dle předchozí úpravy umožněny ve skupinách s limitem 12 osob, přičemž nová úprava by znamenala de facto opětovné zpřísnění. Podmínka rozestupů je dle mého názoru směřována spíše k individuálním aktivitám ve skupinách (jóga, fitness apod.) Zásadní limitací pro konání sportovní činnosti jsou opatření týkající se testování osob účastnících se sportovní činnosti, a to buď v souladu s čl. I odst. 14 písm. d) nebo čl. I odst. 17 MO služby. Pořádání utkání, závodů a soutěží je umožněno obecně dle čl. 14 MO služby, kdy je však třeba dodržet stanovené podmínky (počet osob – 75 uvnitř/150 venku, testování dle čl. I odst. 17 MO služby a režim dle příslušného ustanovení mimořádného opatření MZČR upravujícího podmínky používání ochrany dýchacích cest).
  3. Neorganizovaný sport (hobby sport) na venkovních sportovištích není současným zněním MO služby upraven, neboť v této souvislosti je uveden toliko zákaz užití vnitřních prostor venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.), nicméně se lze domnívat, že bude vyžadován obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu, neboť by nedávalo logiku, aby sportovní spolek (provozovatel venkovního sportoviště) mohl svým vlastním členům umožnit sportovní činnost pouze dle stanovených pravidel a neorganizované veřejnosti pak takové sportoviště pronajmout/vypůjčit zcela bez omezení. Sportovní činnost na vnitřních sportovištích je pak upravena v režimu 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu.
  4. Bazény jsou otevřeny veřejnosti i organizovanému sportu s omezením počtu 1 osoby na 15 m2 vodní plochy a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti. Pojem bezprostřední blízkosti je z hlediska definice poněkud neurčitý a může být posuzován rozdílně dle konkrétních podmínek jednotlivých zařízení. Současně je třeba splnit další podmínky – testování, 2 m rozestupy mimo koupací zóny, zajištění cirkulace vzduchu apod.
  5. Zasedání orgánů právnické osoby včetně konání voleb je možné bez horního limitu počtu osob, přičemž v případě, že počet osob bude vyšší než 10, pak musí být usazení ob jedno místo a splnit požadavky čl. I odst. 17 MO služby.

 

Závěry:

 

  1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu.

 

  1. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle obecných podmínek stanovených čl. I odst. 14 MO služby s maximálními počty osob 75 uvnitř a 150 venku.

 

  1. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních sportovištích v maximálním počtu 30 osob (příprava) a na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti.

 

  1. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.

 

  1. Bazény jsou otevřeny s limitem 1 osoba na 15 m2 vodní plochy a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport.

 

     6.   Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, testování apod.)

 

 


 

Manuál pro provoz vnitřních sportovišť od 31. 5. 2021
připraven Českou komorou fitness

Česká komora fitness aktualizovala manuál pro provoz vnitřních sportovišť od 31.5.2021.

 

Kompletní znění naleznete v odkaze ZDE.