Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Aktuální opatření ve vztahu ke sportu

Aktuální opatření ve vztahu ke sportuZ webu cuscz.cz:

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu

Aktualizace 17. května 2021

 

V návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 14. 5. 2021 č. j.  MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN, kterým došlo k omezení obchodu a služeb s účinností od 17. 5. 2021 (dále jen „MO služby“) si tímto dovolujeme sdělit výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s.

 

V návaznosti na shora uvedené mimořádné opatření MZČR došlo k úpravě omezení souvisejících se sportem, a to zásadním způsobem, jelikož již došlo k částečnému rozvolnění možnosti využití vnitřních sportovišť.

 

Na základě MO služby dochází s účinností od 17. 5. 2021 00:00 hodin do odvolání k níže uvedeným omezením.

 

Dle čl. I odst. 4 písm. b) MO služby platí, že se omezuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupná veřejnosti, více než 2 osoby ve skupině a více než 10 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, která je přístupná veřejnosti, s tím, že všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, s výjimkou dětí mladších 6 let věku, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; přítomnost veřejnosti v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., se zakazuje; tyto podmínky neplatí pro:

 

        i)   sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to mimořádná opatření umožňují,

 

       ii)   sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce                 konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,

 

Dle čl. I odst. 4 písm. c) MO služby současně platí, že se omezuje provoz a používání venkovních sportovišť tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti ve vnitřních prostorech venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.), nejde-li o:

 

       i)   sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to mimořádná opatření umožňují,

 

      ii)   sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce                  konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,

 

Dále je pak v čl. I odst. 15 MO služby stanoveno, že se omezují se spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 2 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 10 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 50 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; osoby účastné akce s přítomností více než 2 osob musí prokázat, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a po celou dobu akce, nestanoví-li mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest jinak, používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak; uvedené podmínky se nevztahují na:

písm. d) - hromadné akce, v jejichž případě Ministerstvo zdravotnictví stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak tímto mimořádným opatřením zakázané, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to zejména jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu, významné kulturní akce nebo významná sportovní utkání nebo soutěže,

písm. e) - sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, kterou lze organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek podle bodu 4 písm. b) a c) (viz výše) a mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to vrozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy; účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy:

 

         i)   prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo

 

        ii)   prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen                pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

 

      iii)   doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami                  test nastanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou                      osobou, s negativním výsledkem, nebo

 

      iv)   podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem                 zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

            subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle                       bodu iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.

 

Dle v čl. I odst. 18 MO služby jsou dále stanoveny podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

 

       a)   osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 

       b)   osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 

      c)   osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací                    látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového                  schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

 

      d)   osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření                                                     Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost                     viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

 

Ze shora uvedené textace MO služby vyplývá dle mého názoru následující.

 

  1. Profesionální sport (sport vykonávaný osobami v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti) je umožněn ve vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez stanoveného limitu společně sportujících osob.
  2. Organizovaný sport (amatérský) je umožněn v počtu max. 30 osob (příprava) na venkovních sportovištích, resp. max. 10 osob (rozdělených do dvojic) na vnitřních sportovištích. Zásadní limitací pro konání sportovní činnosti jsou opatření týkající se testování osob účastnících se sportovní činnosti, a to buď v souladu s čl. I odst. 15 písm. e) nebo čl. 18 MO služby. Pořádání utkání, závodů a soutěží je pak dle mého názoru umožněno buď na základě zvláštního povolení MZČR (viz čl. 15 písm. d) MO služby), kterým budou stanoveny vlastní podmínky pro konání takové konkrétní akce/soutěže, nebo obecně dle čl. 15 MO služby, kdy je však třeba dodržet stanovené podmínky (počet osob – 10 uvnitř/50 venku, testování dle čl. I odst. 18 MO služby a režim dle příslušného ustanovení mimořádného opatření MZČR upravujícího podmínky používání ochrany dýchacích cest).
  3. Neorganizovaný sport (hobby sport) na venkovních sportovištích není současným zněním MO služby upraven, neboť v této souvislosti je uveden toliko zákaz užití vnitřních prostor venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.), nicméně se lze domnívat, že bude vyžadován obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu, neboť by nedávalo logiku, aby sportovní spolek (provozovatel venkovního sportoviště) mohl svým vlastním členům umožnit sportovní činnost pouze dle stanovených pravidel a neorganizované veřejnosti pak takové sportoviště pronajmout/vypůjčit zcela bez omezení. Sportovní činnost na vnitřních sportovištích je pak upravena v režimu max 10 osob rozdělených do dvojic dle stanovených podmínek.

 

Závěry:

 

  1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu.

 

  1. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je možné buď na zákldě Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání (o povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury), nebo dle obecných podmínek stanovených čl. I odst. 15 MO služby.

 

  1. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních sportovištích v maximálním počtu 30 osob (příprava) a na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 10 osob rozdělených do dvojic, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti.

 

  1. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 10 osob rozdělených do dvojic (rozestupy 2 metry), a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.

 

 


 

Manuál pro provoz vnitřních sportovišť od 17.5.2021
připraven Českou komorou fitness a NSA

Česká komora fitness společně s Národní sportovní agenturou připravily manuál pro provoz vnitřních sportovišť od 17.5.2021. Jeho obsah také projednali s Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 

Kompletní znění naleznete v odkaze ZDE.