Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti

Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnostiUsnesení vlády ze dne 18. 03. 2021 č. 298 (dále jen „Usnesení 298“) a č. 299 (dále jen „Usnesení 299“), Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 03. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-46/MIN/KAN (dále jen „Mimořádné opatření“), a Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 03. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN (dále jen „Ochranné opatření“):

V návaznosti na shora uvedená usnesení vlády došlo k úpravě omezení souvisejících se sportem, avšak pouze v jednom ohledu, kdy sportovní činnost nemusí být vykonávána pouze na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Na sportovní činnost se tedy nově vztahuje obecné omezení v podobě zákazu opuštění území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají osoby trvalý pobyt nebo bydliště.

 

Na základě Usnesení 299 došlo s účinností ode dne 22. 03. 2021 do 00:00 hod. do dne 28. 03. 2021 do 23:59 hod. k zákazu volného pohybu osob, přičemž ve vztahu ke sportu stále dochází k téměř úplnému zákazu sportovní činnosti s výjimkou profesionálních sportovců a ostatní sportovní činnosti v přírodě, parku či na venkovních sportovištích v rámci členů jedné domácnosti.

 

Dle čl. II Usnesení 299 je tedy nadále zakázán volný pohyb osob na území ČR, a to zákaz opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají osoby trvalý pobyt nebo bydliště.

 

Z hlediska sportu jsou pak významné následující výjimky:

 

        A.   Profi sport: cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné obdobné činnosti, dále pak explicitně povolené sportovní akce a soutěže                   ze strany Ministerstva zdravotnictví;

 

        B.   Ostatní sport: sportování je nově povoleno výhradně individuálně nebo v rámci členů jedné domácnosti, a to v parcích, přírodě a na venkovních                             sportovištích;

 

Usnesení 299 pak tedy výslovně:

 

 1. zakazuje všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu;
 1. stanovuje výjimku z obecného zákazu ve vztahu ke sportu výhradně pro účely cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (tzn. profi sport), přičemž současně nařizuje takovým osobám prokázat důvodnost využití takové výjimky – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouva, písemný doklad s konkrétním důvodem podnikatelské činnosti včetně uvedení konkrétního místa výkonu takové činnosti a kontaktních údajů objednatele takové činnosti;
 1. nařizuje pobývat v místě trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti;
 1. nadále umožňuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob:
  a)   každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či                      polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95,
  b)   osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
  c)   každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na              přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,
  d)   že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby                  orgánu;
 1. důrazně doporučuje uzavřít prostory dětských hřišť.

 

Z výše uvedeného je tedy jediné rozvolnění pravidel pro výkon sportovní činnosti oproti předcházejícím opatřením vlády ČR, a to v tom ohledu, že sportovní činnost lze za stanovených podmínek vykonávat na území celého okresu, ve kterém má osoba trvalý pobyt nebo bydliště.

 

Profesionální sport je nadále umožněn, nicméně trvají zpřísněná „administrativní“ pravidla, kdy každý musí být schopen písemně prokázat důvodnost cesty k výkonu sportovní činnosti.

 

V případě amatérského sportu dle mého názoru nadále trvá stav, který de facto znamená úplné zastavení organizovaného sportu, jelikož z Usnesení 299 nadále vyplývá, že sportovat lze výhradně za společné přítomnosti pouze členů domácnosti a změnou je pouze skutečnost, že tato činnost nemusí již být vykonávána výhradně na území obce, ve kterém má osoba trvalý pobyt nebo bydliště (lze tedy sportovat v celém okrese). Jelikož je tato textace uvedena přímo v odstavci týkajícím se sportu, tak má dle mého názoru bohužel přednost před obecným pravidlem o maximálním počtu 2 společně pobývajících osob na veřejně přístupných místech, které platilo pro sportovní činnost dle předchozích pravidel. Vyjma členů jedné domácnosti lze tedy sportovat pouze individuálně. Pro účely pohybového vyžití dětí navíc bude pravděpodobně značně omezen i provoz dětských hřišť.

 

Usnesením 298 jsou pak stanovena omezení pro provozovny a akce. Z hlediska sportu jsou pak taková omezení stanovena v čl. I odst. 3 písm. f) a g). Dle těchto ustanovení je tedy zakázán:

 

 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,

 

 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že profesionální sportovci nejsou Usnesením 298 a Usnesením 299 omezeni ve své činnosti (vyjma zvýšené „administrativní přípravy“ – viz výše). Pro pořádání sportovních akcí a sportovních soutěží nadále platí režim výslovného povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví (čl. IX Usnesení 299). Naopak amatérský sport je v podstatě zastaven, jelikož dle Usnesení 298 a Usnesení 299 je dána výjimka pouze ve vztahu k přírodě, parkům a venkovním sportovištím, přičemž společně mohou sportovat jen členové jedné domácnosti. Vnitřní sportoviště a bazény jsou pak pro amatérský sport zcela uzavřeny.

 

Statut profesionálního sportovce se pak vztahuje na každého, kdo vykonává sportovní činností výdělečnou činnost na základě smluvního vztahu. Tímto smluvním vztahem pak může být jak vztah pracovněprávní (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), tak vztah občanskoprávní, kdy je sportovní činnost vykonávána v režimu OSVČ.

 

Mimořádným opatřením jsou pak stanoveny podmínky povinnosti užívat ochranu dýchacích cest, přičemž z hlediska sportu platí výjimka z této povinnosti pro sportovce nebo cvičící osoby:

 • v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti,

 

 • ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,

 

 • ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARS- CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,

 

V případě profesionálního sportu jsou pak stanovena pravidla pro vstup na území ČR, a to Ochranným opatřením. Z obecných pravidel je stanovena výjimka pro „profesionální sportovce a členy státní reprezentace České republiky nebo ostatních zemí, včetně osob nezbytných pro konání sportovní akce povolené výjimkou Ministerstva zdravotnictví, kterým je umožněna individuální tréninková činnost nebo účast na hromadné akci, pro kterou byly stanoveny závazné hygienicko- protiepidemické podmínky; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a jsou povinny se po vstupu na území České republiky ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy před zahájením uvedených činností na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu napřítomnost SARS-CoV-2 a disponovat negativním výsledkem provedeného testu“. V případě potřeby proto doporučuji se detailně seznámit se zněním předmětného opatření[1]

 

Závěry:

 

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví. Nově je stanovena povinnost písemného prokázání důvodnosti výkonu sportovní činnosti (potvrzení zaměstnavatele, smlouva apod.)

 

 1. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.

 

 1. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).

 

 1. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou nadále sportovat pouze v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích, a to výhradně individuálně či ve společnosti členů jedné domácnosti. Sportovat lze nově na území celého okresu.

 

 1. Za dodržení podmínek stanovených Usnesením 299 lze nadále konat zasedání orgánů právnických osob vč. voleb (ochrana dýchacích cest, rozestupy, testování).

 

 1. Bazény jsou pro zcela uzavřeny.

 

 1. Výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest  platí pro amatérské sportovce pouze v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.

 

 1. Pro vstup na území ČR v případě profesionálního sportu platí zvláštní pravidla dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 03. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN.