Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti, 15.-28.2.2021

Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti, 15.-28.2.2021V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 14. 02. 2021 č. 126 (dále jen „Usnesení 126“), č. 127 (dále jen „Usnesení 127“) a č. 139 (dále jen „Usnesení 139“) sdělujeme Výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s.

 

Usnesením vlády ze dne 14. 02. 2021 č. 125 byl na území ČR vyhlášen nouzový stav. V návaznosti na toto usnesení pak byla vydána série krizových opatření.

 

Na základě Usnesení 127 došlo s účinností ode dne 15. 02. 2021 do 00:00 hod. do dne 28. 02. 2021 do 23:59 hod. k zákazu volného pohybu osob, přičemž ve sportu pak opětovně došlo k téměř úplnému zákazu sportovní činnosti s výjimkou profesionálních sportovců a ostatní sportovní činnosti v přírodě, parku či na venkovních sportovištích v maximálním počtu 2 osob (s výjimkou členů jedné domácnosti).

 

Dle čl. II Usnesení 127 je tedy zakázán volný pohyb osob na území ČR s určitými výjimkami. Z hlediska sportu jsou pak významné následující výjimky:

 1. Profi sport: cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné obdobné činnosti, dále pak explicitně povolené sportovní akce a soutěže ze strany Ministerstva zdravotnictví;
 2. Všechen sport: cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích;

 

Současně se pak dle čl. III Usnesení 127 nařizuje:

 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II tohoto usnesení (viz předchozí odstavec),
 2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
 • členů domácnosti,
 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele (profi sport),
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost (profi sport),

a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

 

Nově pak Usnesení 127 umožňuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob:

 1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95,
 2. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
 3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,
 4. že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu.

 

Ze shora uvedeného je tedy zřejmé, že výše uvedená omezující opatření se týkají pouze zasedání orgánů, při kterém bude na jednom místě více než 10 osob. Pro případ voleb orgánů pak navíc neplatí horní limit 50 osob. Vedle již obecně zavedených povinností (ochrany dýchacích cest a rozestupů 2 metry) je pro účely těchto zasedání orgánů zavedena povinnost testování jednotlivých účastníků, a to antigenním nebo PCR testem, který nesmí být starší 3 dnů.

 

Usnesením 126 jsou pak stanovena omezení pro provozovny a akce. Z hlediska sportu jsou pak taková omezení stanovena v čl. I odst. 3 písm. f) a g). Dle těchto ustanovení je tedy zakázán:

 

 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,
 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že profesionální sportovci nejsou Usnesením 126 a Usnesením 127 omezeni ve své činnosti. Pro pořádání sportovních akcí a sportovních soutěží nadále platí režim výslovného povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví (čl. IX Usnesení 127). Naopak amatérský sport je v podstatě zastaven, jelikož dle Usnesení 126 a Usnesení 1127 je dána výjimka pouze ve vztahu k přírodě, parkům a venkovním sportovištím (bez vnitřního zázemí). Vnitřní sportoviště a bazény jsou pak pro amatérský sport zcela uzavřeny.

 

Statut profesionálního sportovce se pak vztahuje na každého, kdo vykonává sportovní činností výdělečnou činnost na základě smluvního vztahu. Tímto smluvním vztahem pak může být jak vztah pracovněprávní (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), tak vztah občanskoprávní, kdy je sportovní činnost vykonávána v režimu OSVČ.

 

V případě profesionálního sportu jsou pak stanovena pravidla pro vstup na území ČR, a to Usnesením 139 (resp. jeho přílohou). Z obecných pravidel je stanovena výjimka pro „profesionální sportovce a členy státní reprezentace České republiky nebo ostatních zemí, včetně osob nezbytných pro konání sportovní akce povolené výjimkou Ministerstva zdravotnictví, kterým je umožněna individuální tréninková činnost nebo účast na hromadné akci, pro kterou byly stanoveny závazné hygienicko- protiepidemické podmínky; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a jsou povinny se po vstupu na území České republiky ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy před zahájením uvedených činností na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu napřítomnost SARS-CoV-2 a disponovat negativním výsledkem provedeného testu“. V případě potřeby proto doporučuji se detailně seznámit se zněním Usnesení 139 a jeho přílohy.

 

Závěry:

 

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví.

 

 1. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.

 

 1. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).

 

 1. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou nadále sportovat pouze v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.

 

 1. Za dodržení podmínek stanovených Usnesením 127 lze konat zasedání orgánů právnických osob vč. voleb (ochrana dýchacích cest, rozestupy, testování).

 

 1. Bazény jsou pro veškerý sport zcela uzavřeny.

 

 1. Pro vstup na území ČR v případě profesionálního sportu platí zvláštní pravidla dle Usnesení 139.